تاريخ تشكيل اداره كل منابع طبيعي استان يزد به سال 1348 بازميگردد.دراين سال اداره منابع طبيعي يزد تابع سرپرستي منابع طبيعي اصفهان درساختماني در محل خيابان فرخي فعلي تاسيس شد.درسال 1352 وبه دنبال تشكيل استان يزداداره منابع طبيعي به سرجنگلداري مستقل استان تغيير نامداد.طي سال هاي 1352 تا 1357 علاوه بر افزايش تشكيلات وپست هاي سازماني كه تا آن موقع عمدتا معطوف به فعاليت هاي حفاظت خاك وتثبيت شن بود .اداره به ساختمان جديد در محل فعلي (خيابان آيت الله كاشاني) منتقل شد.در اين دوره همچنين ادارات منابع طبيعي شهرستان هاي تفت،اردكان،مهريز و بافق به انضمام يك كارگزاري در رباط پشت بادام تاسيس گرديد.بعداز پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1369 سازمان جنگل ها ومراتع كشور از وزارت كشاورزي جدا وبه وزارت جهاد سازندگي ملحق شد.درسال  1379نيز وزارت جهاد كشاورزي تشكيل گرديد كه اداره كل منابع طبيعي استان يزد نيز تابع اين تغييرات قرار گرفت.ازسال 1385 وظايف آبخيزداري نيز به آن واگذار شد واين اداره كل به نام اداره كل منابع طبيعي وآبخيزداري تغيير نام داد.

شرکت مهندسین مشاور اناهید مفتخر است که پروژه‌های زیر را برای منابع طبیعی استان یزد انجام داده و در آن ها مشارکت داشته است.

پروژه‌های در حال انجام


پروژه های 500 هکتاری نهالکاری

نظارت بر اجرای پروژه های 500 هکتاری نهالکاری و 1733 هکتار آبیاری و مراقبت منطقه گودگوار بافق

تاریخ شروع: 1398/10/24

نظارت بر اجرای پروژه های مدیریت

نظارت بر اجرای پروژه های مدیریت هرزآب ابرکوه و مراقبت و آبیاری نهالکاری سنواتی شهرستان اردکان، میبد و کنارگذر زارچ-اشکذر

پروژه‌های انجام شده


نظارت بر اجرای خط انتقال آب ولوله گذاری

طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب ولوله گذاری اشکذر، زارچ به طول 2کیلومتر

اجرای روش‌های نوین آبیاری و زهکشی

مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای روش های نوین ابیاری و زهکشی پارک چشمه تا مهر

اجرای خط انتقال آب

مطالعه و طراحی و نظارت بر اجرای خط انتقال آب از چاه سلطانیه به پارک چشمه تا مهر به طول 20 کیلومتر

خط انتقال آب

مطالعه و طراحی خط انتقال آب

نظارت بر خرید لوله

نظارت بر خرید لوله و اتصالات

حفر و تجهیز چاه

نظارت بر حفر و تجهیز چاه ایستگاه شمسی

نظارت بر اجرای قرارداد انتقال آب نهالکاری

مطالعه ، طراحی و تهیه اسناد مناقصه و نظارت بر اجرای قرارداد انتقال آبنهالکاری‌های كمربندی میبد- اشکذر و كنارگذر زارچ- اشکذر

نظارت بر اجرای کمربند سبز

مطالعه و طراحی جهت رفع ایراد و نظارت بر اجرای کمربند سبز شهر یزد

طراحی سیستم انتقال آب

طراحی سیستم و مشاوره سیستمهای انتقال آب کنارگذر زارچ - اشکذر

نظارت بر اجرای رواناب ابرگ

نظارت بر اجرای 1300هکتار مدیریت رواناب ابرکوه.

مطالعه و طراحی اسناد ایستگاه پمپاژ و انتقال اب بافق

مطالعه و طراحی اسناد مناقصه و نظارت ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب بافق