وظیفه اصلی اداره میراث فرهنگی زنجان شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیاء، پژوهش و معرفی آثار تاریخی فرهنگی استان می باشد و در امور مربوط به حوزه تخصصی با معاونت میراث فرهنگی سازمان هماهنگی لازم را دارد. معاونت های میراث فرهنگی استانها به پیشنهاد مدیران کل و تایید معاونت میراث فرهنگی سازمان منصوب می شوند. 

این معاونت در استان زنجان شامل بخشهای زیر است :

1- شناسایی و ثبت آثار تاریخی ملموس، ناملموس و طبیعی 2- حفاظت و مرمت بناهای تاریخی 3- حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و  فرهنگی 4- باستان شناسی 5- موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی 6- کنترل و نظارت فنی پروژه ها 7- کارگاه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی

 

شرکت مهندسین مشاور عمران آناهید مفتخر است که پروژه های زیر را برای اداره میراث فرهنگی زنجان انجام داده است.

پروژه های انجام شده


بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی

بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز ارگ سلطانیه

بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی

بررسی میدانی، طراحی و ارائه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی تاسیسات انتقال آب و طراحی فضای سبز پردیس خانقاه چلبی اوغلی ونظارت تا پایان عملیات اجرایی آن